Szukaj

Kategorie

CSIOZ

Cena dostawy

9,98zł


Zamówienie powyżej 250zł dostarczamy bezpłatnie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies (dalej: „Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu Apteki internetowej działającej pod adresem www.e-apteka-niezapominajka.pl (dalej: „Apteka internetowa”). Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności jest adresowana zarówno do zarejestrowanych użytkowników, jak i tych niezarejestrowanych dokonujących zakupów, do osób, które odwiedzają stronę www.e-apteka-niezapominajka.pl w innych celach. Wszystkie te osoby zbiorczo będą nazywane dalej „Użytkownikami”. W szczególności, postanowienia niniejszej Polityki Prywatności stosuje się do tych Użytkowników, którzy kontaktują się z Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego czy też korespondencji e-mail na adresy e-mail podane na stronach Apteki internetowej.
Przed rozpoczęciem korzystania z Apteki internetowej, Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze Apteki internetowej. Celem Polityki Prywatności jest m.in. realizacja obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), dalej: „RODO”.POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Alicantee spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000267793). Pacjenci mogą skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul. Jerzmanowskiego 12 30-836 Kraków,
2) poprzez e-mail: apteki.alicantee@apteka-niezapominajka.pl


Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (dalej: „Inspektor”) – Pana Krzysztofa Słupińskiego. Jest to osoba, z którą Użytkownik może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem można skontaktować się w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul. Jerzmanowskiego 12 30-836 Kraków,
2) poprzez e-mail: iod1@apteka-niezapominajka.pl.


Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach i na podstawach prawnych:
zawieranie i realizowanie umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Apteki internetowej, a także – jeżeli Użytkownik założy konto - świadczenie usług związanych z posiadaniem konta w Aptece internetowej, w tym m.in. w zakresie ułatwionego zamawiania produktów, śledzenia historii swoich zamówień, to jest do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy sprzedaży produktów przez stronę Apteki internetowej (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO).
wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności wynikających z przepisów prawa farmaceutycznego i podatkowego (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO).
kontaktowanie się z Użytkownikami w sprawach, z którymi zwrócili się do Administratora korzystając m.in. z formularza kontaktowego lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Administratora, w tym w szczególności związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Apteki internetowej. W takich sytuacjach przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywało z uwagi na niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy z użytkownikiem (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO ), a także prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie prawidłowej realizacji umów, a także udzielaniu odpowiedzi oraz utrzymywaniu kontaktu z Użytkownikami.
Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO).
ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń zarówno po stronie Administratora jak i Użytkownika. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Odbiorcy danych (kategorie odbiorców)

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi, takie jak usługi logistyczne,  prawne, audytorskie i księgowe, związane z płatnościami elektronicznymi jak również dostawcom usług informatycznych, w tym poczty elektronicznej. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Aktualna lista odbiorców danych znajduje się u Administratora.


Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać dane Użytkowników przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów. Jeżeli Użytkownik:
założy konto przez stronę Apteki internetowej - jego dane będą przetwarzane przez cały okres aktywności konta, aż do jego likwidacji,
dokonuje zakupu za pośrednictwem Apteki internetowej – jego dane w niezbędnym zakresie będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu albo dłużej, jeżeli wymagają tego przepisy prawa,
kontaktował się z Administratorem – jego dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celów kontaktowania się z Użytkownikiem oraz przez okres 1 roku od zakończenia kontaktu.
Jeżeli po okresie wskazanym powyżej, dane osobowe użytkownika nie będą już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane, Administrator będzie je przechowywał w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zarówno po stronie Administratora jak i Użytkownika jedynie przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.
Konsekwencje niepodania danych osobowych
Podanie danych jest dobrowolne, choć niezbędne do założenia konta w Aptece internetowej lub złożenia i realizacji zamówienia, a także kontaktowania się Administratora z Użytkownikiem.


Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Dane Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. Prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile prawa te nie są wyłączone lub ograniczone przez przepisy prawa.
2. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację Użytkownika – w przypadkach, kiedy dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
3. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Użytkownikiem.
4. Prawo wniesienia skargi do organu - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Inne prawa wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami lub z naszym Inspektorem.


PLIKI COOKIES

Co to są pliki cookies?

Pliki cookies są danymi internetowymi, w szczególności plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie komórkowym, tablecie) Użytkownika. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Za pomocą plików cookies dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania portalu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.
Termin „plik cookie” odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.

Do czego służą pliki cookies?

W związku z korzystaniem przez nas z plików cookies, przekazujemy najważniejsze informacje na temat ich zastosowania.
1.Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji o ich zachowaniu na stronach Apteki internetowej.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na komputerach Użytkowników w celu:
- właściwego dopasowania Apteki internetowej do potrzeb Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
- zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika, rozpoznania urządzenia Użytkownika i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej dostosowanej do jego potrzeb (wersja pełna, wersja mobilna strony);
- tworzenia statystyk oglądalności Apteki internetowej, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Apteki internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
- zapisania danych koszyka w sklepie internetowym, aby po ponownym odwiedzeniu Apteki internetowej ich nie tracić.
Jakie mamy rodzaje plików cookies?
W ramach Apteki internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
- „sesyjne” („session cookies”)
- „stałe” („persistent cookies”)

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Apteki internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Apteki internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Apteki internetowej;
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Apteki internetowej;

- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Apteki internetowej;
- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Jak blokować działanie plików cookies?
W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Apteki internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących plików cookies np. w ten sposób aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Apteki internetowej.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek bądź na poniższych stronach www:

w przeglądarce Internet Explorer
https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows?os=windows-10
w przeglądarce Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
w przeglądarce Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
w przeglądarce Safari
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
w przeglądarce Opera
http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Administrator informuje jednak, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Apteki internetowej.

Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Koszyk Złóż zamówienie

Poradź się farmaceuty

Masz pytania na temat leków - skontaktuj się z naszym farmaceutą »